Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Giới thiệu

Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là mẫu tờ khai được lập ra để kê khai về thuế thu nhập của doanh nghiệp. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, nội dung kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại đây.

Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Mẫu số 02A/TNDN
Cục thuế:
Chi cục thuế:

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Kỳ tính thuế….)

Mã số thuế: .............................................................................................................

Tên cơ sở kinh doanh::...........................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Quận/ huyện:......................... Tỉnh, thành phố: ......................................................

Điện thoại:................. Fax:........................ E- mail:.................................................

Ngành nghề kinh doanh chính: ...............................................................................

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

Mã số (MS)

Thực hiện năm trước

Dự kiến năm nay

Thực hiện 9 tháng

Ước cả năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

01

 

     

Trong đó: Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

02

     

2. Các khoản giảm trừ

03

     

3. Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ.

04

     

Trong đó: Chi phí chuyển quyền sử dung đất

05

     

4. Chi phí tài chính

06

     

5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (MS 01 - MS 03- MS 04- MS 06)

07

     

Trong đó: Lợi nhuận từ chuyền quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

08

     

6. Thu nhập khác

09

     

7. Chi phí khác

10

     

8. Lợi nhuận khác (MS 09- MS 10)

11

     

9. Lỗ năm trước chuyển sang

12

     

10. Tổng thu nhập chịu thuế (MS 07 + MS 11 - MS 12)

13

     

11. Thuế suất

14

     

12. Thuế phải nộp, chưa bao gồm thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất [( MS 13 - MS 08) nhân (x) MS 14]

15

     

13. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất href="#_ftn1" *

16

     

13. Thuế được miễn, giảm (nếu có)

17

     

14 Tổng số thuế tạm nộp cả năm (MS 15 + MS 16- MS 17)

18

     

15. Số thuế tạm nộp từng quý

(MS 18 chia (: ) 4)

19

     

Thuyết minh của cơ sở kinh doanh về các chỉ tiêu nêu trên, trong đó ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm so với năm trước:

.....................................................................................................................................

   

............, ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký; ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Nơi gửi tờ khai:

- Cơ quan thuế:

- Địa chỉ:

Cơ quan thuế nhận tờ khai:

- Ngày nhận:

- Người nhận (ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp để xem.

Theo dõi cộng đồng wikihow.pro trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán