Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Giới thiệu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được lập ra để kê khai về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người nộp thuế, mã số thuế, nội dung kê khai thuế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại đây.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất như sau:

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT

Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ....

Người nộp thuế..................................……………………………….........…..

Mã số thuế:......................................………………………………..........……

 STT

 Chỉ tiêu

 Số tiền

1

Doanh thu từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

 

2

Chi phí từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

 

3

Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (3)=(1)-(2)

 

4

Số lỗ từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất từ những năm trước được chuyển

 

5

Thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (5)=(3)-(4)

 

6

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo thuế suất 28% (6)=(5)x28%

 

7

Thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN (7)=(5)-(6)

 

8

Tỷ suất thu nhập còn lại trên chi phí (tỷ lệ %) (8)=(7): (2)

 

9

Thuế thu nhập bổ sung từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần (Chi tiết)

 

10

Tổng số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (10)=(6)+(9)

 
 

........., ngày...tháng....năm....

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất để xem.

Theo dõi cộng đồng wikihow.pro trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán