Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Giới thiệu

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là mẫu bản báo cáo được cá nhân giáo viên lập ra để báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của giáo viên, những thành tích đã đạt được trong năm học qua. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tại đây.

Tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với nhà giáo

Báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở như sau:

Mẫu 1:

TRƯỜNG .................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
năm học .........................

1. Sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: ..............................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: .............................................................................................

- Đơn vị công tác: .....................................................................................................

- Chức vụ, chuyên môn được đào tạo: .......................................................................

2. Các thành tích đã đạt được trong năm qua:

2.1. Thành tích của bộ môn/phòng ban:

- Thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (giảng dạy, phục vụ giảng dạy):

.................................................................................................................................

- Nghiên cứu khoa học: ..............................................................................................

- Hoạt động phong trào: ..............................................................................................

- Các thành tích khác: ................................................................................................

2.2. Thành tích của cá nhân:

- Nhiệm vụ được giao: ................................................................................................

- Thực hiện nhiệm vụ được giao (giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có) nêu cụ thể số giờ giảng, đối tượng sinh viên, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại.... tên đề tài nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm hay tham gia

- Các thành tích khác: ................................................................................................

3. Khen thưởng của cá nhân trong năm qua:

- Khen thưởng của bộ môn (huân chương, bằng khen, giấy khen, TTLĐXS)

- Khen thưởng của cá nhân (bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương....)

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng nhà trường xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học ...................

  ............., ngày....tháng....năm....
Xác nhận của lãnh đạo đơn vị Người báo cáo

Mẫu 2:

SỞ GDĐT ..................

TRƯỜNG ......................................

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”

NĂM HỌC ...........

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ................................................................................................................

- Sinh ngày, tháng, năm:........................................... Giới tính: ............................

- Quê quán: ...........................................................................................................

- Trú quán: .............................................................................................................

- Đơn vị công tác: ..................................................................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ............................................................

+ Đảng: ..................................................................................................................

+ Chính quyền: ......................................................................................................

+ Đoàn thể: ............................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ........................................................................

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ............................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

Chức vụ Giáo viên, phụ trách lĩnh vực (hoặc nhiệm vụ):

- Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ):

- Lĩnh vực 2 (hoặc nhiệm vụ):

- Lĩnh vực 3 (hoặc nhiệm vụ):

2. Thành tích đạt được của cá nhân

2.1. Thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ):

a) Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ): Giảng dạy

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường phân công, bản thân luôn phấn đấu: Đảm bảo chương trình, nội dung dạy học theo quy định của cấp trên. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, mang lại cho các em những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà các em cần chứ không phải chỉ cung cấp những gì mà bản thân có. Luôn cập nhật, bổ sung các kiến thức và kỹ năng mới để bổ sung vào bài dạy, tạo ra hứng thú học tập cho học sinh. Cùng tập thể giáo viên trong Tổ có nhiều biện pháp khả thi để nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả đạt được trong công tác chuyên môn:

+ Kết quả học tập của học sinh các lớp được phân công phụ trách: hàng năm, số học sinh giảng dạy đều đạt từ Trung bình trở lên 79,9%.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở để xem.

Theo dõi cộng đồng wikihow.pro trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo