Công văn 5975/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O

Giới thiệu

Công văn 5975/TCHQ-GSQL - Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O

Công văn 5975/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O do Tổng cục Hải quan ban hành. Theo đó, căn cứ quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O. Nội dung chi tiết của hướng dẫn mời các bạn tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5975/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nộp C/O (trừ C/O mẫu VK, KV và mẫu EAV) sau thời điểm làm thủ tục hải quan là “Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan…”

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O như sau:

Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh khi thực hiện, các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có hướng dẫn xử lý.

Yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai công văn hướng dẫn này tại các điểm làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng TM & CN Việt Nam (để phối hợp);
  • Cục CNTT & TKHQ (để đăng trên Website Hải quan);
  • Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Hướng dẫn

Thuộc tính văn bản: Công văn 5975/TCHQ-GSQL

Số hiệu 5975/TCHQ-GSQL
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Xuất nhập khẩu
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 11/09/2017
Ngày hiệu lực 11/09/2017

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Công văn 5975/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O để xem.

Theo dõi cộng đồng wikihow.pro trên facebook
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu